AKSAZLAR YAT MARİNA PROJESİNE İTİRAZ ETTİLER

Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi Başkanlığı; Fethiye Karagözler Mahallesi, Aksazlar Mevkiindeki 300 Yat Bağlama kapasiteli  Yat Bağlama İskelesi için hazırlanan ve askı aşamasında olan imar planlarına itiraz metni hazırlayarak Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim etti. Yapılan açıklamada “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 08.05.2023 tarih 6369533 sayılı Olur’u  ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı   Teşkilatı  hakkında  Cumhurbaşkanlığı  Kararname’sinin  109. maddesi uyarınca onaylanan NİP FTH-001014655 ve UİP FTH-001014656 Plan işlem ile 61/2021 arşiv no’lu Fethiye Özel Çevre Koruma Bölgesi, Muğla İli, Fethiye İlçesi,  Karagözler Mahallesi,  Aksazlar Mevkii  300 Yat Bağlama Kapasiteli   Aksazlar Tekne Bağlama İskelesine ait  1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  İmar Planı 16.05.2023 tarihinde Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Aksazlar Tekne Bağlama İskelesine ait  1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli  Koruma Amaçlı Uygulama  İmar Planı, şubemiz  Plan İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu ve yetkili organlarca incelenmiş olup aşağıdaki eksiklikler ve aykırılıklar gerekçeleriyle söz konusu planlara itiraz ediyoruz.

“İTİRAZ MADDELERİ”

1- Özel Çevre Koruma Bölgelerinde; doğal, kültürel, tarihi, eğitsel ve estetik değerlerin koruma ve kullanma dengelerinin hassas bir şekilde belirlenmesi amacıyla biyolojik çeşitlilik araştırmaları,  tür ve habitat izlemeleri, TAŞIMA KAPASİTESİ  ARAŞTIRMALARI VE YÖNETİM PLANLARI  gibi birçok bilimsel araştırma, inceleme ve koruma çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  FETHİYE-GÖCEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ YÖNETİM PLANI hazırlanılmasına başlanılmış ve  1. Paydaş Toplantısı  14-16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilmiş, çalışmalar halen devam etmekte  olup  Fethiye-Göcek koyları Taşıma Kapasitesi Raporlarının GÜNCEL OLARAK  hazırlanmadan ve  FETHİYE-GÖCEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ YÖNETİM PLANI kesinleşerek yürürlüğe girmeden  kıyı yapıları, deniz dolgu projeleri, yat limanı/marina, Yat Bağlama İskelesi, liman, rıhtım, seyir terası, güneşlenme iskelesi  gibi  projelerin ONAYLANMAMASI  karara bağlandığı ve toplantı tutanaklarına geçirildiği halde bu kararlara aykırı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 300 Yat Bağlama Kapasiteli   Aksazlar Tekne Bağlama İskelesine ait  1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  İmar Planlarını onaylamış olması kabul edilemez.  Fethiye Körfezindeki mevcut deniz akıntılarının ve su sirkülasyonlarının yeterince etkili olmaması, körfezin alüvyonel etmenler ve kirletici faktörler nedeniyle  kirlenme ve sığlaşma tehlikesi altında olduğu, körfezdeki flora ve fauna çeşitliliğinin giderek azaldığı ortaya konulduğu halde bu tür projelere onay verilmesi körfezdeki tüm canlı yaşamıyla birlikte körfezin yok olmasına sebebiyet verecektir.

2- Aksazlar Mevkii  300 Yat Bağlama Kapasiteli   Aksazlar Tekne Bağlama İskelesine ait  1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  İmar Planı hazırlanan alan Fethiye-Göcek 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Yat Limanı olarak planlı durumdadır. Üst ölçekli planlarda Yat Limanı olarak planlı durumdaki  bu alanın alt ölçekli planlarda Tekne Bağlama İskelesi olarak planlanmış olması, yürürlükte bulunan  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin  “Mekansal Plan Kademelenmesi ve Genel Esaslar”  başlığı altındaki  hükümlerine aykırılıklar oluşturmaktadır.  Ayrıca  söz konusu planlama alanına ait  İmar Planı Yapımına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporunun “sonuç  ve öneriler”   bölümünde planlama alanı ” Yat Limanı” olarak tanımlanmış ve etüdler bu doğrultuda yapılmıştır. Deniz Turizmi Yönetmeliği’nde Yat Liman’ı olarak planlanacak alanlarda  aranılan kriterlere uyum sağlayamadığından dolayı proje adının Tekne Bağlama İskelesi olarak tanımlandığı düşünülmekte, ancak gerçek anlamda ise bu alanda, 300 adet yatın bağlanabileceği  5 adet iskeleleri  içeren toplam  116 858 m2lik bir alana yayılan  ve kıyı alanı, kara, iskele alanı ve dalgakırandan oluşan  bir Yat Limanı oluşacağı aşikardır. Bu kapsamda tüm ölçeklerdeki planların kademelendirilmemesi, proje adının  ve içeriğinin gerçekleştirilmesi düşünülen imalatlarla uyum sağlamaması ve planlama alanındaki yapılaşma şartlarının fiziki planlarda ve plan açıklama raporlarında açıklanmamış olması yürürlükteki mevzuatlara, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırıdır.

3- İtiraza konu olan Aksazlar Tekne Bağlama İskelesine ait  1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  İmar Planı,Tekne Bağlama İskelesine ait  1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  İmar Planı, yürürlükte bulunan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 4. Bölümünde açıklanan “Mekansal Planların Yapımına Dair Esaslar” başlığı altındaki  Madde 8 -ARAŞTIRMA VE ANALİZ, Madde 9- PLAN RAPORU ve Madde -11 STANDARTLAR bölümlerinde açıklanan hususlara aykırı olarak onaylanmıştır. Bahsedilen yönetmelik hükümlerine aykırı olarak; Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün E-1D659811-754-602115 sayılı yazısında  projenin çevredeki diğer tesis ve iskelelerle birlikte değerlendirildiğinde yeterli emniyet mesafesinin sağlanamayacağı, bölgeye tek şeritli yol ile ulaşım sağlandığı, başka alternatif yol da olmadığından diğer tesisler ve koylara ulaşımda sorunlar oluşturacağı, planlanan tesisin kara alanı olmadığından yat sahipleri, personel ve lojistik destek için kullanılacak otopark alanlarının oluşturulamayacağı, planlanan iskelelerin Ece Marina ile birlikte değerlendirildiğinde  iki tesis  arasında 277 metre mesafenin kalacağı bu sebeple körfeze giriş- çıkışta seyir güvenliği, can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturacağı gerekçeleriyle uygun bulunmadığı bildirilmiştir. Aynı kuruma ikinci kez görüş sorulmuş olup, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün 12.05.2023/ E-1151369 sayılı yazısında da, D ve E ile gösterilen iskelelerin uzunluğunun kısaltılması gerektiği,  planlama alanının bitişiğinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli alanların önüne gelen A ile gösterilen iskelenin kıyının etkin şekilde kullanımın etkilemeyecek şekilde planlanması gerektiği, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı  botların geçebilmesi  için geçiş koridoru bırakılması bildirildiği halde istenilen bu hususlar onaylı imar planlarında yerine getirilmemiştir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün E-13199266-140.07.02-8867536 sayılı yazısında, faaliyet alanında deniz alanının doldurulması, kısmen veya tamamen şeklinin değiştirilmesi, buralardan kum , çakıl, taş çıkarılması, taş, toprak, moloz vb. maddelerin dökülmesi, flora ve faunaya olumsuz tesir edebilecek teşebbüslerde bulunulmaması gerektiği bildirildiği halde projede “kara alan”ı olarak planlanmış  alanın kullanımına ve yapılaşmasına  ilişkin bir bilgi ve açıklama verilmemiştir. Fethiye Belediye Başkanlığı’nın 17.06.2022 tarih  E-49981 sayılı yazısında Aksazlar Tekne Bağlama İskelesine ait  1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  İmar Planı teklifinde, projeye konu olan iskelelerin, konum, kapasite ve ebatlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği bildirilmiştir. Yine Fethiye Belediyesinin 09.12.2019 tarih, 22484 sayılı yazısında, “Aksazlar Koyu önüne işaretlenmiş yaklaşık 300 yat kapasitesine sahip Yat Limanının yapılması halinde deniz trafiğini olumsuz etkileyeceği, bölgedeki günübirlik kullanımlarda ve denize girmelerde sıkıntı yaşanıldığı düşünüldüğünden  Aksazlar önüne önerilen 300 yat kapasiteli yat limanının yer seçiminin doğru olmadığı ” bildirilmiştir. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı’nın 07.06.2022/E-115434 sayılı yazısında “yapılan planlama çalışmasının gerek karayolu gerekse denizyolu ulaşımı üzerinde ilave bir yük oluşturacağı, projenin kendi içinde ve yürürlükteki mevzuat hükümleriyle çelişkili olduğu, ayrıca sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren nitelikte olduğu değerlendirilen plan teklifine olumlu görüş verilemediği”  bildirilmiştir. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanığı’nın 30.05.2022 tarih, E-113124 sayılı yazısında, ” projeyi açıklayıcı bilgi ve belgeler sunulmadığı için görüş verilemeyeceğini” bildirmiştir. Muğla Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın 10.06.2022/E-116453 sayılı yazısında, ” Aksazlar Tekne Bağlama İskelesine ait  1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  İmar Planı’nın korunan alanlarda planlanan yat yanaşma yerlerinin körfez içinde kirlilik ve ilçe merkezinde trafik yükünün artmasına sebep olacağından bu tür tekliflerin körfez içindeki mevcut ve öneri projelerle birlikte kısa ve uzun vadedeki etkilerinin ortaya konularak bütüncül olarak planlanması gerektiğinden konunun Fethiye İlçesi, Körfeziçi  Yat Yanaşma Yeri kapsamında koy bütününde bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiği ve teklif imar planının hem yer seçimi hem de Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlama ve Şehircilik İlke ve Esaslarına  ve ilgili mevzuatlara aykırı hazırlandığından görüşe konu olan plan çalışması Belediye Başkanlığımızca uygun görülmemektedir” şeklinde görüş verilmiştir. Ayrıca, planlama alanının bir bölümü  Derece Doğal Sit Alanı içerisinde olup koruma amaçlı imar planı açıklama raporlarında doğal sit alanına ilişkin verilerin plan kararlarını nasıl şekillendirdiğine, doğal alanları koruma yaklaşımı olarak nasıl bir planlama yaklaşımı benimsendiğine ilişkin herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. 300 yat kapasiteli Aksazlar Tekne Bağlama İskelesine ait  1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  İmar Planı’nda,  koruma-kullanma dengesine, yürürlükteki ilgili mevzuatlara, planlama esasları ile yöntemlerine, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygunluk bulunmamaktadır. Yukarıda bahsi geçen açıklamalar ve gerekçeler doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 08.05.2023 tarih 6369533 sayılı Olur’u  ile  1 sayılı Cumhurbaşkanlığı   Teşkilatı  hakkında  Cumhurbaşkanlığı  Kararname’sinin  109. maddesi uyarınca onaylanan NİP FTH-001014655 ve UİP FTH-001014656 Plan işlem ile 61/2021 arşiv no’lu Fethiye Özel Çevre Koruma Bölgesi, Muğla İli, Fethiye İlçesi,  Karagözler Mahallesi,  Aksazlar Mevkii  300 Yat Bağlama Kapasiteli   Aksazlar Tekne Bağlama İskelesine ait  1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  İmar  Planı’na itiraz eder, itiraz gerekçelerinin değerlendirilerek şubemize bilgi verilmesini arz ederiz” denildi.

Bizde kalın, habersiz kalmayın! BeskazaTV.com